Palkitseminen

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot:

Yhtiön 13.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat palkkiot:

·        Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4500 euroa kuukaudessa

·        Muille jäsenille maksetaan 3000 euroa kuukaudessa

Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Mahdolliset kokouspalkkiot ja niiden määräytymisperusteet: Kokouspalkkioita ei ole.
Valiokuntien jäsenten mahdolliset palkkiot: Yhtiöllä ei ole valiokuntia.
Muut taloudelliset etuudet ja niiden määräytymisperusteet: Ei sovellu.
Palkkioiden maksaminen osakkeina ja periaatteet, joita sovelletaan hallituksen jäsenelle palkkiona annettavien osakkeiden omistamiseen sekä mahdolliset luovutusta koskevat rajoitukset


Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille maksettu palkkiona yhtiön osakkeita.

 

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka: Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 17 000 euroa kuukaudessa.
Kuvaus pitkän aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Toimitusjohtaja on oikeutettu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat tällä hetkellä osakeoptio-ohjelmat 2018, 2019, 2020 ja 2021, joihin toimitusjohtaja osallistuu. Optio-ohjelmien ehdot ovat saatavilla Remedyn verkkosivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/palkitseminen/
Kuvaus lyhyen aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Toimitusjohtaja on oikeutettu lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään. Hallitus päättää yksityiskohdat ja kriteerit palkkioiden maksulle vuosittain. Palkkiot maksetaan toteutuneiden tavoitteiden perusteella.
Eläkejärjestelyt: Toimitusjohtajan toimisopimus päättyy sopimuksessa määritellyn eläkeiän täyttyessä, joka on 65 vuotta. Toimitusjohtajan sopimus ei sisällä lisäeläke-etuja.
Yhtiön osakkeiden omistamista koskevat periaatteet: Hallitus voi asettaa pitkän aikavälin kannustinohjelmiin osakeomistusta edistäviä velvoitteita osakkeiden hankkimiselle ja osakkeiden jatkuvalle omistamiselle.
Työsuhteen päättämiseen liittyvät ehdot: Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on molemmin puolin neljä (4) kuukautta, ja hänellä on oikeus normaaliin irtisanomisajan kiinteään kuukausipalkkaan, jos hänen toimisopimus irtisanotaan. Oikeutta erilliseen erorahaan ei ole.

 

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Hallituksen puheenjohtajuuden ohella Markus Mäki on yhtiöön työsuhteessa ja toimii yhtiön teknologiajohtajana. Seuraavassa selostetaan hänen työsuhteeseensa perustuvat taloudelliset etuudet.

 

Kiinteä kuukausipalkka: Markus Mäen kiinteä kuukausipalkka on 8 000 euroa kuukaudessa.
Kuvaus pitkän aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Markus Mäki ei ole yhtiön tämän hetken pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriissä.
Kuvaus lyhyen aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Markus Mäki ei ole yhtiön tämän hetken lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
Eläkejärjestelyt: Markus Mäen työsopimus ei sisällä lisäeläke-etuja.
Yhtiön osakkeiden omistamista koskevat periaatteet: Hallitus voi asettaa pitkän aikavälin kannustinohjelmiin osakeomistusta edistäviä velvoitteita osakkeiden hankkimiselle ja osakkeiden jatkuvalle omistamiselle. Markus Mäki ei ole yhtiön tämän hetken pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
Työsuhteen päättämiseen liittyvät ehdot: Markus Mäen työsuhteen irtisanomisaika on työsopimuslain mukainen, ja hänellä on oikeus normaaliin irtisanomisajan kiinteään kuukausipalkkaan, jos hänen työsopimuksensa irtisanotaan. Oikeutta erilliseen erorahaan ei ole.

 

JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Yhtiön johtoryhmä koostuu kuudesta henkilöstä (poislukien toimitusjohtaja). Tässä osiossa kuvatut tiedot ja luvut eivät sisällä toimitusjohtaja Tero Virtalan tietoja.

 

Johtoryhmän palkitsemisen valmistelu- ja päätöksentekomenettely: Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.
Kuvaus pitkän aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat tällä hetkellä osakeoptio-ohjelmat 2018, 2019, 2020 ja 2021, joihin johtoryhmän jäsenet osallistuvat. Optio-ohjelmien ehdot ovat saatavilla Remedyn verkkosivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/palkitseminen/
Kuvaus lyhyen aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan. Palkitseminen perustuu ennalta määritettyihin roolikuvauksiin, joiden pohjalta jokaiselle jäsenelle on asettu yhtiön strategiaan ja jäsenin henkilöhtaiseen suoriutumiseen liittyviä tavoitteita. Palkkiot maksetaan vuosittain toteutuneiden tavoitteiden perusteella.
Työsuhteen päättämiseen liittyvät ehdot: Johtoryhmän irtisanomisajat ovat molemmin puolin kuusi (6) kuukautta tai työsopimuslain mukaiset ja heillä on oikeus normaaliin irtisanomisajan kiinteään kuukausipalkkaan, jos työsopimus irtisanotaan. Oikeutta erilliseen erorahaan ei ole.
Eläkejärjestelyt: Johtoryhmän jäsenet kuuluvat Suomen lakisääteisen eläkejärjestelyn piiriin. Yhtiöllä ei ole lisäeläkevakuutusta johtoryhmän jäsenille.

 

 

Johtoryhmälle edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot kokonaistasolla (ei sis. Tero Virtalan tietoja):

Johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot tilikauden 2021 aikana

 

Kiinteä vuosipalkka yhteensä (sis. luontoisedut) 717 959,80  euroa
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot yhteensä 144 000,00 euroa
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot yhteensä Toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet, Markus Mäkeä lukuunottamatta, ovat mukana vuosien 2018, 2019, 2020 ja 2021 optio-ohjelmissa. Heille on myönnetty yhteensä vuoden 2018 ohjelmasta 61 250 optiota, vuoden 2019 ohjelmasta 57 000 optiota, vuoden 2020 ohjelmasta 27 000 optiota ja vuoden 2021 ohjelmasta 34 000 optiota.

 

Johtoryhmä käytti vuoden 2018 optio-ohjelman optioitaan 49 250 kappaletta vuoden 2021 aikana. Tämän mukainen muiden johtoryhmän jäsenten optioperusteinen palkkio oli 1 615 923,00 euroa vuonna 2021.

 

 

Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä 2 477 882,80  euroa

YHTIÖN PALKITSEMISPOLITIIKKA JA PALKITSEMISRAPORTTI

Remedyn toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti on tarkoitus käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa ensimmäisen kerran vuonna 2023. Yhtiökokoukselle esitettävä toimielinten palkitsemispolitiikka on julkistettava pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen sitä käsittelevää yhtiökokousta. Palkitsemispolitiikka voidaan myös julkistaa yhtiökokouskutsun liitteenä. Toimielinten palkitsemisraportti julkistetaan pörssitiedotteen liitteenä samaan aikaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja CG-selvityksen kanssa.

 

Optio-ohjelmat

Optio-ohjelma 2022

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2022”. Optio-ohjelma on osa yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2025 ja päättyy 31.5.2028.

Yhdellä optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakekohtainen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla 1.6.–31.8.2022 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa erityistapauksissa.