Remedyn hallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä ja Suomen lakia, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, IFRS-standardeja, arvopaperimarkkinalakia sekä hallinnointikoodia. Remedyn osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla, ja yhtiö noudattaa siksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Remedyn Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Remedyn Toimintaperiaatteet

Remedyn hallitus on hyväksynyt Toimintaperiaatteemme. Jokaisen Remedyn työntekijän, konsultin ja freelance-työntekijän odotetaan lukevan nämä Toimintaperiaatteet ja noudattavan niitä.

Remedyn toimintaperiaatteet

Remedyn tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Remedyllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Remedyn vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi 13.4.2023 Remedyn tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Remedyn päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.