Remedyn tiedonantopolitiikka

Remedy noudattaa viestinnässään Euroopan unionin asetuksia¹ ja muita soveltuvia säännöksiä, Suomen lainsäädäntöä, markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan ohjeita.

Yhtiön tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan ja viestinnässään pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen kuten pörssitiedottaminen täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset.

Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. Tällä sivulla on esitetty eräitä keskeisiä kohtia kyseisestä tiedonantopolitiikasta.

Tiedonantoperiaatteet ja tavoitteet

Yhtiön viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista tietoa yhtiöstä ja sen toiminnasta sekä yhtiön rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista. Tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön rahoitusvälineen arvoon, julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

  • tiedottamisen tasapuolisuus, johdonmukaisuus ja jatkuvuus;
  • tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä; ja
  • olennaiset tiedot julkistetaan viivytyksettä ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, minkä perusteella yhtiön taloudellista tilannetta ja rahoitusvälineiden arvoa voidaan arvioida.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (ns. silent period), joka alkaa 30 vuorokautta ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja päättyy taloudellisen raportin julkistamiseen. Hiljaisen jakson aikana Remedy ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita tai ota muuten kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin.

Hiljaisen jakson aikana julkistettua sisäpiiritietoa koskevien haastattelujen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tapauskohtaisesti.

Hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivujen sijoittajakalenterissa.

 

¹ Tiedonantopolitiikassa on otettu huomioon 3.7.2016 alkaen sovellettavat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset (”MAR”).