Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Remedy Entertainment Oyj, rinnakkaistoiminimi ruotsiksi Remedy Entertainment Abp ja englanniksi Remedy Entertainment Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tietokoneohjelmistojen ja tietokonepelien suunnittelu-, valmistus-, markkinointi-, myynti-, välitys- ja agentuuritoiminta sekä tietojenkäsittely- ja konttoritekniikan laitteiden sekä tietoliikennevälineiden vähittäis- ja tukkukauppa, valmistus, agentuuritoiminta, korjaus ja huolto sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi harjoittaa atk-alan koulutus, kustannus-, painatus- ja julkaisutoimintaa, sekä sijoitus- ja rahoituspalvelutoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa.

3 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita yhdestä kuuteen varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on oltava toimitusjohtaja, jonka valitsemisesta päättää hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla on kummallakin oikeus edustaa yhtiötä yksin ja kahdella hallituksen varsinaisella jäsenellä kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi myöntää nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen.

9 § Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiön yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiökokoukseen ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokouspäivää.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, ja
  2. tilintarkastuskertomuksen, sekä

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä, ja
  5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä

valittava:

  1. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, ja tilintarkastaja.