Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot:

Yhtiön 12.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat palkkiot:

·       Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4500 euroa kuukaudessa

·       Muille jäsenille maksetaan 3000 euroa kuukaudessa

Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Mahdolliset kokouspalkkiot ja niiden määräytymisperusteet: Kokouspalkkioita ei ole.
Valiokuntien jäsenten mahdolliset palkkiot: Yhtiöllä ei ole valiokuntia.
Muut taloudelliset etuudet ja niiden määräytymisperusteet: Ei sovellu.
Palkkioiden maksaminen osakkeina ja periaatteet, joita sovelletaan hallituksen jäsenelle palkkiona annettavien osakkeiden omistamiseen sekä mahdolliset luovutusta koskevat rajoitukset: Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille maksettu palkkiona yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka: Toimitusjohtajan kiinteä kukausipalkka on 17 000 euroa kuukaudessa.
Kuvaus pitkän aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Toimitusjohtaja on oikeutettu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat tällä hetkellä osakeoptio-ohjelmat 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, joihin toimitusjohtaja osallistuu. Optio-ohjelmien ehdot ovat saatavilla Remedyn verkkosivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/.
Kuvaus lyhyen aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Toimitusjohtaja on oikeutettu lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään. Hallitus päättää yksityiskohdat ja kriteerit palkkioiden maksulle vuosittain. Palkkiot maksetaan toteutuneiden tavoitteiden perusteella.
Eläkejärjestelyt: Toimitusjohtajan toimisopimus päättyy sopimuksessa määritellyn eläkeiän täyttyessä, joka on 65 vuotta. Toimitusjohtajan sopimus ei sisällä lisäeläke-etuja.
Yhtiön osakkeiden omistamista koskevat periaatteet: Hallitus voi asettaa pitkän aikavälin kannustinohjelmiin osakeomistusta edistäviä velvoitteita osakkeiden hankkimiselle ja osakkeiden jatkuvalle omistamiselle.
Työsuhteen päättämiseen liittyvät ehdot: Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on molemmin puolin neljä (4) kuukautta, ja hänellä on oikeus normaaliin irtisanomisajan kiinteään kuukausipalkkaan, jos hänen toimisopimus irtisanotaan. Oikeutta erilliseen erorahaan ei ole.

Hallituksen puheenjohtajan palkitseminen

Hallituksen puheenjohtajuuden ohella Markus Mäki on yhtiöön työsuhteessa ja toimii yhtiön tuotejohtajana. Seuraavassa kerrotaan hänen työsuhteeseensa perustuvat taloudelliset etuudet.
Kiinteä kuukausipalkka: Markus Mäen kiinteä kuukausipalkka on 8 000 euroa kuukaudessa.
Kuvaus pitkän aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Markus Mäki ei ole yhtiön tämän hetken pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriissä.
Kuvaus lyhyen aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Markus Mäki ei ole yhtiön tämän hetken lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
Eläkejärjestelyt: Markus Mäen työsopimus ei sisällä lisäeläke-etuja.
Yhtiön osakkeiden omistamista koskevat periaatteet: Hallitus voi asettaa pitkän aikavälin kannustinohjelmiin osakeomistusta edistäviä velvoitteita osakkeiden hankkimiselle ja osakkeiden jatkuvalle omistamiselle. Markus Mäki ei ole yhtiön tämän hetken pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
Työsuhteen päättämiseen liittyvät ehdot: Markus Mäen työsuhteen irtisanomisaika on työsopimuslain mukainen, ja hänellä on oikeus normaaliin irtisanomisajan kiinteään kuukausipalkkaan, jos hänen työsopimuksensa irtisanotaan. Oikeutta erilliseen erorahaan ei ole.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja Tero Virtala, tuotejohtaja Markus Mäki, luova johtaja Sami Järvi, luova johtaja Mikael Kasurinen, talousjohtaja Terhi Kauppi, kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo ja teknologiajohtaja Mika Vehkala. Tässä osiossa kuvatut tiedot ja luvut eivät sisällä toimitusjohtaja Tero Virtalan ja tuotejohtaja Markus Mäen tietoja.
Johtoryhmän palkitsemisen valmistelu- ja päätöksentekomenettely: Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.
Kuvaus pitkän aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat tällä hetkellä osakeoptio-ohjelmat 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023, joihin johtoryhmän jäsenet osallistuvat. Optio-ohjelmien ehdot ovat saatavilla Remedyn verkkosivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/.
Kuvaus lyhyen aikavälin kannustinpalkitsemisesta: Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan. Palkitseminen perustuu ennalta määritettyihin roolikuvauksiin, joiden pohjalta jokaiselle jäsenelle on asettu yhtiön strategiaan ja jäsenin henkilöhtaiseen suoriutumiseen liittyviä tavoitteita. Palkkiot maksetaan vuosittain toteutuneiden tavoitteiden perusteella.
Työsuhteen päättämiseen liittyvät ehdot: Johtoryhmän irtisanomisajat ovat molemmin puolin kuusi (6) kuukautta tai työsopimuslain mukaiset ja heillä on oikeus normaaliin irtisanomisajan kiinteään kuukausipalkkaan, jos työsopimus irtisanotaan. Oikeutta erilliseen erorahaan ei ole.
Eläkejärjestelyt: Johtoryhmän jäsenet kuuluvat Suomen lakisääteisen eläkejärjestelyn piiriin. Yhtiöllä ei ole lisäeläkevakuutusta johtoryhmän jäsenille.

Johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot tilikauden 2023 aikana (ei sis. Tero Virtalan ja Markus Mäen tietoja):
Kiinteä vuosipalkka yhteensä (sis. luontoisedut) 796 098,41  euroa
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot yhteensä 5 000,00 euroa
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot yhteensä Toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet, Markus Mäkeä lukuunottamatta, ovat mukana vuosien 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023 optio-ohjelmissa. Heille on myönnetty yhteensä vuoden 2018 ohjelmasta 60 000 optiota, vuoden 2019 ohjelmasta 44 000 optiota, vuoden 2020 ohjelmasta 25 500 optiota, vuoden 2021 ohjelmasta 33 000 optiota, vuoden 2022 ohjelmasta 35 000 optiota ja vuoden 2023 ohjelmasta 33 000 optiota.

Johtoryhmä ei käyttänyt optio-ohjelmien optioita vuoden 2023 aikana. Tämän mukainen muiden johtoryhmän jäsenten optioperusteinen palkkio oli 0,00 euroa vuonna 2023.

Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä 801.098,41 euroa

Lisätietoja