Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Remedy Entertainment Oyj:n 14.4.2021 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten palkkiosta seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Optio-ohjelma 2021

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2021”. Optio-ohjelma on osa yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2024 ja päättyy 31.5.2027.

Yhdellä optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakekohtainen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.6.–31.8.2021 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa erityistapauksissa.