Vastuullisuus

Monimuotoisuus, tasa-arvo, inklusiivisuus ja hyvinvointi ovat laadukkaan työn ja menestyksen kulmakiviä.

Vastuullisuustyössämme tuemme työntekijöiden sitoutuneisuutta ja hyvinvointia, pidämme yllä ilmapiiriä, jonka jokainen työntekijä tuntee turvalliseksi, minimoimme ympäristövaikutuksemme ja varmistamme pelien korkean laadun, turvallisuuden ja säännöstenmukaisuuden.

Työmme työntekijöiden sitoutuneisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseksi

Tavoitteemme on olla houkuttelevin pelialan työpaikka Euroopassa. Menestyksemme riippuu suoraan kyvystämme houkutella ja pitää palveluksessamme huippuluokan osaajia, ja siksi olemme sitoutuneet pitämään yllä työilmapiiriä, jossa arvostetaan henkilöstön monimuotoisuutta, tasa-arvoa, inklusiivisuutta ja hyvinvointia.

Videopelialan huippuosaajista käydään erittäin kovaa kilpailua. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme olla houkuttelevin pelialan työpaikka Euroopassa, meidän on tarjottava kilpailukykyisiä työsuhde-etuja ja tuettava työntekijöiden urakehitystä luoden mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kasvulle. Periaatteemme on useiden vuosien ajan ollut jakaa Remedyn menestys työntekijöidemme kanssa.

Haluamme myös varmistaa työntekijöidemme henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin niin työpaikalla kuin kotona. Osana tätä työtä tarjoamme joustavia työskentelymahdollisuuksia ja teemme tiivistä yhteistyötä työterveysammattilaisten kanssa, jotta voimme tarttua ennakoivasti mahdollisiin työhyvinvoinnin haasteisiin. Seuraamme työntekijöiden sitoutuneisuutta jatkuvasti Peakon-kyselytyökalun avulla ja käymme avointa vuoropuhelua työntekijöiden kanssa varmistaaksemme hyvän työtyytyväisyystason. Olemme madaltaneet kynnystä palautteenantoon käyttämällä työkaluja, jotka mahdollistavat anonyymin keskustelun HR-tiimin kanssa.

Olemme kiinnittäneet korona-aikana erityistä huomiota henkiseen hyvinvointiin. Osana tätä työtä olemme tarjonneet työntekijöillemme mahdollisuuden käyttää entistä laajempia mielenterveyspalveluja. Lisäksi olemme tarjonneet etäliikuntatunteja ja personal trainer -palveluja.

Olemme edistäneet sukupuolten välistä tasa-arvoa useiden vuosien ajan kannustamalla sekä äitejä että isiä pitämään perhevapaita, ja olemme tarjonneet heille yhdeksän viikon palkallisen vapaan sukupuolesta riippumatta. Meillä on myös kattava työterveyssopimus, joka koskee kaikkia työntekijöitämme.

Tiimissämme on 320 ihmistä, joista 294 työskentelee yhtiössä ja 26 on ulkoisia resursseja. Yhtiön työntekijät edustavat 32 kansallisuutta. Heistä 48 % on suomalaisia ja 52 % edustaa muita kansallisuuksia. Henkilöstöstämme 21 % on naisia ja 79 % miehiä. Naisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuoden 2017 lopusta. Vuonna 2021 työntekijöidemme keskimääräinen ikä oli 35 vuotta. 50 % työntekijöistämme oli alle 35-vuotiaita, 49 % oli iältään 35–50 vuotta ja 1 % oli yli 50 vuotta.

Koulutamme johtajiamme ja mittaamme tyytyväisyyttä. Jotta onnistumme tavoitteessamme olla houkuttelevin pelialan työpaikka Euroopassa, meidän on koulutettava johtajiamme johtamaan menestyksekkäästi tiimejä, joiden jäsenillä on moninaisia taustoja. Odotamme johtajiemme vaalivan työkulttuuria, joka perustuu monimuotoisuuteen, inklusiivisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen, ja toimivan esimerkkinä kaikille Remedyllä työnsä aloittaville uusille työntekijöille.

Olemme toteuttaneet useiden vuosien ajan johtamisen kehitysohjelmaa, joka jatkuu edelleen. Vuoden 2021 lopulla otimme käyttöön myös intensiivisemmän johtamisohjelman, johon osallistui noin 90 esihenkilöä ja johtajaa.

Lisäksi johtajamme järjestävät säännöllisesti kahdenkeskisiä keskusteluja tiimiläistensä kanssa. Kaikki työntekijät vastaavat kyselyyn keskimäärin yhdeksän viikon välein, jotta voimme mitata työtyytyväisyyttä ja tunnistaa kehitysalueet. Tuloksista keskustellaan esihenkilöiden kanssa kahdenkeskisissä keskusteluissa, joita HR-osastomme järjestää kaikkien esihenkilöiden kanssa.

Häirinnän vastainen ohjeistuksemme ja Code of Conduct -toimintaohjeisto

Jotta saavutamme tavoitteemme olla houkuttelevin pelialan työpaikka Euroopassa, meidän on pidettävä yllä ilmapiiriä, jonka kaikki työntekijät kokevat turvalliseksi ja mukavaksi ollessaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kuten kirjallisessa Häirinnän vastaisessa ohjeistuksessamme ja tasa-arvosuunnitelmassamme todetaan, emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen perustuvaa syrjintää, oli kyseessä verbaalinen tai fyysinen toiminta. Tämä periaate pätee laajasti esimerkiksi rekrytointiin, palkitsemiseen, työoloihin, työsuhteen ehtoihin, koulutusmahdollisuuksiin, ylennyksiin, työsuhteen päättämiseen tai eläkkeelle jäämiseen. Nämä toimintaohjeet myös linjaavat, ettemme hyväksy minkäänlaista sopimatonta tai toksista käytöstä.

Lisäksi hallituksemme on hyväksynyt Code of Conduct -ohjeiston , jotka heijastavat ydinarvojamme ja ohjeistavat eettisiin toimintatapoihin. Toimintaohjeet koskevat koko organisaatiotamme ja sisältävät ohjeita muun muassa korruption torjuntaan, lahjonnan ehkäisyyn ja ihmisoikeuksiin liittyen. Toimintaohjeiden mukaisesti meillä on nollatoleranssi korruptiota tai lahjontaa kohtaan emmekä hyväksy ihmisoikeusrikkomuksia työpaikallamme tai hankintaketjussamme. Korruptioon, lahjontaan, ihmisoikeuksiin ja syrjintään liittyviä riskejä arvioidaan vuosittain osana riskienhallintaamme.

Työmme ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi

Pyrimme ehkäisemään ja minimoimaan toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset. Tavoitteemme on huomioida ympäristönäkökohdat kaikissa toimissamme ja edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Remedyn pääasialliset ympäristövaikutukset syntyvät toimistojen ja tietokonelaitteiston energiankulutuksesta sekä epäsuorasti tuotteiden jakelusta. Kiinnitämme jatkuvasti enemmän huomiota toimitilojemme energiatehokkuuteen. Espoon-toimistomme käyttämästä energiasta 85 % tulee uusiutuvista energianlähteistä. Toimitilojen sijainti mahdollistaa julkisten liikennevälineiden käytön, ja työntekijät voivat käyttää yhtiön polkupyöriä työpäivän aikana tehtäviin matkoihin. Hyödynnämme etäkokouksia mahdollisimman paljon ja punnitsemme huolella lentomatkustamisen tarpeita. Lisäksi kaikki pelimme ovat saatavilla digitaalisesti ladattavina versioina, joita varten ei tarvita fyysistä pakkausta, mikä vähentää materiaalien kulutusta sekä valmistuksesta ja jakelusta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Merkittävän ympäristöhaitan riskit toimintamme seurauksena ovat kuitenkin erittäin vähäiset.

Työmme pelien laadun, turvallisuuden ja säännöstenmukaisuuden varmistamiseksi

Vastuullisesta pelaamisesta on tulossa entistä tärkeämpi painopistealue yritysvastuutyössämme. Tavoitteemme on varmistaa pelien korkea laatu, turvallisuus ja säännöstenmukaisuus. Useimmat peleistämme ovat aikuisille suunnattuja toimintaseikkailuja, joten kiinnitämme tarkkaan huomiota asianmukaisiin tarkastuksiin ja merkintöihin. Videopeliviihteen ikärajoista vastaavat toimijat kuten PEGI ja ESRB tarkastavat pelimme niiden kohdemarkkinoilla ennen julkaisua. Tämä auttaa meitä merkitsemään tuotteemme ja markkinointimateriaalimme asianmukaisin ikäraja- ja sisältökategoriamerkinnöin, jotka toimivat ohjenuorana sekä kuluttajille että yrityksille. Suomessa olemme jäsenenä Neogamesissa, jonka kautta tuemme Suomen peliteollisuutta ja osallistumme sen kehittämiseen.

Kartoitamme parhaillaan rakenteellisesti lisää yritysvastuun kehitysalueita ja pyrimme ottamaan uusia askelia eteenpäin vuonna 2022.