Sisäpiirihallinto

Remedy Entertainment Oyj noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, nimenomaisesti arvopaperipaperimarkkinalakia ja rikoslakia sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ja niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on laatinut sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen Helsingin Pörssin sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja se sisältää yhtiön toimintaohjeet ja menettelytavat sisäpiiritiedon ja yhtiön rahoitusvälineillä  käytävien kauppojen osalta. Mikäli sisäpiiriohjeen ja soveltuvan sääntelyn välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä. Tällä sivulla on esitetty eräitä keskeisiä kohtia Remedy Entertainmentin sisäpiiriohjeesta.

Sisäpiirisääntely koskee kaikkia, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai joilla on hallussaan sisäpiiritietoa. Yhtiön sisäpiiriohje velvoittaa yhtiön hallitusta, johtoa ja kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon riippumatta siitä, onko henkilö lisätty sisäpiiriluetteloon tai miten taikka keneltä henkilö on saanut kyseisen tiedon. Lisäksi ohjetta sovelletaan muutoin yhtiön puolesta tai lukuun toimiviin, kun he suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Sisäpiiriläiset ja sisäpiiriluettelot

Yhtiöllä (tai sen puolesta tai lukuun toimivilla henkilöillä) on velvollisuus laatia ja ylläpitää luetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon (kuten neuvonantajista, kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista).

MAR ei erottele pysyviä sisäpiiriläisiä ja hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Erillisen pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan luettelon ylläpitäminen on yhtiön päätettävissä. Yhtiö on päättänyt perustaa pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan luettelon. Siten yhtiön sisäpiiriläiset voidaan jakaa kahteen ryhmään, pysyvät sisäpiiriläiset ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset.

Yhtiön pysyviä sisäpiiriläisiä, joilla on asemansa tai työnsä perusteella jatkuvasti pääsy kaikkeen yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon, ovat:

  • Yhtiön hallituksen varsinaiset sekä varajäsenet;
  • toimitusjohtaja;
  • johtoryhmän jäsenet;
  • laajennetun johtoryhmän jäsenet, mikä käsittää varsinaisen johtoryhmän lisäksi yhtiön avaintoimintojen ja projektien johtohenkilöitä, sekä
  • sisäpiirivastaava.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo laaditaan, kun yhtiössä on meneillään hanke. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät henkilöt, joilla on pääsy yksilöityä hanketta koskevaan sisäpiiritietoon.

Suljettu ikkuna ja kaupankäyntirajoitukset

Yhtiön pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamiseen (suljettu ikkuna).

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkittyjen henkilöiden on kiellettyä käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Johdon liiketoimet

MAR velvoittaa yhtiön johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriin kuuluvia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Myös Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on siten itsenäinen velvollisuus ilmoittaa liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Yhtiön johtohenkilöitä ovat: hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön tulee julkistaa tiedot johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista rahoitusvälineillä viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa johtohenkilön yhtiölle tekemän ilmoituksen vastaanottamisesta. Johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien julkistamisen tulee tapahtua pörssitiedotteella.

Hallinto ja valvonta

Yhtiön sisäpiirivastaava valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista. Sisäpiiriluetteloiden hoitajana toimii sisäpiirivastaava ja tämän varahenkilönä toimii toimitusjohtaja. Sisäpiirivastaava huolehtii myös, että sisäpiiriluettelot tarkistetaan vuosittain.