Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 10.3.2020 klo 14.00

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 6.4.2020 klo 15.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 327 936,50 euroa. Osingonmaksun jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 23 426 928,46 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.4.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12. esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus jatkaisi nykyisessä kokoonpanossaan ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin Markus Mäki (puheenjohtaja), Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti ja noudattaen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus, EU 2014/596) mukaisia menettelytapoja. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 6.10.2021 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 antaman aiemman valtuutuksen omien osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään maksullisista osakeanneista. Valtuutuksen nojalla hallitus olisi oikeutettu päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 2 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan. Kussakin hallituksen päätöksessä osakeannista määritellään osakkeen merkintähinta sekä muut antiehdot. Valtuutus oikeuttaisi antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat osakeanteja tai optio-oikeuksien antamista varten myönnetyt valtuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätös 31.12.2019, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://investors.remedygames.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2020 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 1.4.2020 klo 10.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Remedy Entertainment Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Remedy Entertainment Oyj, Yhtiökokous, Luomanportti 3, 02200 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 1.4.2020 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Remedy Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 10.3.2020 yhteensä 12 072 150 osaketta, jotka ovat kaikki samaa sarjaa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiökokouskutsun päivämäärällä omia osakkeita.

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Espoossa 10. päivänä maaliskuuta 2020
Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA

Tero Virtala, CEO
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, Senior Manager, Investor & Talent Relations
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja.

Perustamisvuodestaan 1995 Espoossa sijainnut yhtiö työllistää yli 260 pelialan ammattilaista 26:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com