Compliance

Yleistä tietoa

Remedy Entertainment Oyj on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Remedyn osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla.

Remedyn hallinnossa sovelletaan sen yhtiöjärjestystä ja Suomen lakeja, erityisesti osakeyhtiölakia (624/2006), kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen) ja arvopaperimarkkinasääntelyä.

Remedy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Remedyn Toimintaperiaatteet

Remedyn hallitus on hyväksynyt Toimintaperiaatteemme. Jokaisen Remedyn työntekijän, konsultin ja freelance-työntekijän odotetaan lukevan nämä Toimintaperiaatteet ja noudattavan niitä. Löydät toimintaperiaatteemme täältä.

Remedyn tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Remedyllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Remedyn vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi 13.4.2022 Remedyn tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Remedyn päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.